ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ

Ujjal Kaiha Chilkana

Ujjal Kaiha Chilkana, Ghotim Kalari Mass; is Today’s Hukamnama of Amrit Parkash of Sri Guru Granth Sahib Ji throned at Darbar Sri Harmandir Sahib, Amritsar on Date February 19, 2023. The Creator of Today’s Mukhwak is Sahib Sri Guru Nanak Dev Ji, and this Baani is documented on Ang 729 in Raga Soohi of SGGS Ji.

Hukamnama Ujjal Kaiha Chilkana, Ghotim Kalri Mas
Place Darbar Sri Harmandir Sahib Ji, Amritsar
Ang 729
Creator Guru Nanak Dev Ji
Raag Suhi
Date CE February 19, 2023
Date Nanakshahi 7 Phagun, 554
Format JPEG, PDF, Text
Translations Punjabi, English, Hindi
Transliterations Punjabi, English, Hindi
Hukamnama Darbar Sahib, Amritsar
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥ ਧੋਤਿਆ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ ॥੧॥ ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਚਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਚਿਤਵੀਆਹਾ ॥ ਢਠੀਆ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਨ੍ਹ੍ਹੀ ਵਿਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ ॥੨॥ ਬਗਾ ਬਗੇ ਕਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝਿ ਵਸੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ ਘੁਟਿ ਘੁਟਿ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥੩॥ ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ ਮੈਜਨ ਦੇਖਿ ਭੁਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ ਸੇ ਫਲ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈ ਤਨਿ ਹੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥੪॥ ਅੰਧੁਲੈ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤੁ ॥ ਅਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚੜਿ ਲੰਘਾ ਕਿਤੁ ॥੫॥ ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਬਧਾ ਛੁਟਹਿ ਜਿਤੁ ॥੬॥੧॥੩॥

Hukamnama Transliteration in English

There is but one God.
He is realized through the grace of the True Guru.

( Ujjal Kaiha Chilkana.. )
The tinned copper is lustrous bright, but when rubbed, it turns black.
The discoloration doesn’t go by washing,
It may be washed a hundred times back.
They are real friends who accompany you on your way.
Where the reckoning is called
They stand by you for the day (1)

Your houses with domes and mansions painted all over,
When brought down, they are found empty under the cover. (2)

The men in white lodging at places of pilgrimage,
Where they catch and kill creatures, cannot have a clean image. (3)

I am like a cotton-wool tree that deludes,
I am like the one whose fruits are of no use. (4)

Purblind, I carry a load; the path is arduous.
With eyes I can’t see, how could I achieve success? (5)

Odd occupations, being go~d and clever is of no need.
You should take to meditation, says Nanak,
So that from a bondage you are freed. (6) 1.3

Hukamnama Translation in English

“By the Grace of the Lord-Sublime, Truth personified & attainable through the Guru’s guidance.”

O, Brother! Our mind is bright like the brass utensil ( Ujjal Kaiha Chilkana.. ), which is ·shining (emitting) with luster, but if it is rubbed with hand, it produces black soot (dirt) Even if we were to wash this brass utensil (hundreds of) umpteen times, it cannot get rid of this dirt. (1)

The true friend or companion is one, who would accompany (help) us towards Lord’s attainment. (our virtuous deeds are only our true companions). When we would be required to account for our actions (in the world) before the god of justice (Dharam Raj) then our companion in the form of good actions would protect us against any ills or afflictions. (Pause – 1) The temporary houses and palatial buildings with high domes even, made beautiful with outer wall paintings but without any inmates or decorations within, will be as good as empty and dilapidated buildings that are of no use to anyone. (A person without imbibing True Name is just like a dead person). (2)

Cranes and Parrots

Just as the cranes which are white (in color) and stay at holy places but are busy killing and eating away fish or other worms, cannot become swans (cannot be called swans). Similarly, men with sinful actions cannot become saints, even though they appear flawless (pure) by bathing at the holy places of pilgrimage. (3)

Just as the parrots get thrilled at seeing the (beautiful) simal. · tree though its fruit is not worth eating and is useless, similarly we are full of vicious thoughts ‘and sinful actions. (engaged in useless actions) (4)

How could an egoistic person cross this arduous ocean of life successfully, just as a blind man cannot cross a high mountainous (hilly) area, carrying a heavy load on his head? A person without any spiritual knowledge (without eyes of knowledge) cannot follow this difficult terrain of a purposeful life. (5)

O, Brother! Without the support of the Lord’s True Name, our cleverness or good deeds are of no avail. O Nanak! Let us always recite the Lord’s True Name which would enable us to attain salvation by ridding us of worldly bondage. (6-1-3)

Download Hukamnama PDF

Download PDF

Explained in Simple English

Soohee, First Mehl, Sixth House: One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

Bronze is bright and shiny ( Ujjal Kaiha Chilkana ), but when it is rubbed, its blackness appears. Washing it, its impurity is not removed, even if it is washed a hundred times. 1

They alone are my friends, who travel along with me; and in that place, where the accounts are called for, they appear standing with me. 1. Pause

There are houses, mansions, and tall buildings, painted on all sides; but they are empty within, and they crumble like useless ruins. 2

The herons in their white feathers dwell in the sacred shrines of pilgrimage. They tear apart and eat living beings, and so they are not called white. 3

My body is like the Simmal tree; seeing me, other people are fooled. Its fruits are useless – just like the qualities of my body. 4

The blind man is carrying such a heavy load, and his journey through the mountains is so long. My eyes can see, but I cannot find the Way. How can I climb up and cross over the mountain? .5

What good does it do to serve, and be good, and be clever? O Nanak, contemplate the Naam, the Name of the Lord, and you shall be released from bondage. 6.1.3

Ujjal Kaiha… Punjabi Translation

ਅਰਥ:- ਮੈਂ ਕੈਂਹ (ਦਾ) ਸਾਫ਼ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਵਾਂ (ਭਾਂਡਾ) ( Ujjal Kaiha Chilkana.. ) ਘਸਾਇਆ (ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ) ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ (ਲੱਗ ਗਈ)। ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਭੀ ਉਸ ਕੈਂਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ (ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ) ਤਾਂ ਭੀ (ਬਾਹਰੋਂ) ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ (ਅੰਦਰਲੀ) ਜੂਠ (ਕਾਲਖ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।1।

ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਮਿੱਤ੍ਰ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ (ਸਦਾ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ, (ਅਗਾਂਹ) ਜਿਥੇ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਣ (ਭਾਵ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ)।1। ਰਹਾਉ।

ਜੇਹੜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, (ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।2।

ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਸਦੇ ਭੀ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ (ਗਲੋਂ) ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਅੰਦਰੋਂ) ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ।3।

(ਜਿਵੇਂ) ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ (ਹੈ ਤਿਵੇਂ) ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, (ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ) ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਸਿੰਬਲ ਦੇ) ਉਹ ਫਲ (ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੋ ਜੇਹੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਨ।4।

ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ (ਸਿਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਅਗਾਂਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਪੰਧ) ਬੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਲਿਆਂ ਭੀ ਮੈਂ ਰਾਹ-ਖਹਿੜਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ) ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਪਹਾੜੀ ਤੇ) ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂ?।5।

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਵਰਗੇ ਬਿਖੜੇ ਜੀਵਨ-ਪੰਧ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦਾਂ, ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ) ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ (-ਸਿਮਰਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਸਕੇਂਗਾ।9।1।3।

Hukamnama in Hindi

सूही महला १ घर ६ ੴ सतिगुर प्रसाद ॥
उजल कैहा चिलकणा घोटिम कालड़ी मस ॥ धोतिआ जूठ न उतरै जे सउ धोवा तिस ॥१॥ सजण सेई नाल मै चलदिआ नाल चलंन्ह ॥ जिथै लेखा मंगीऐ तिथै खड़े दिसंन ॥१॥ रहाउ ॥ कोठे मंडप माड़ीआ पासहु चितवीआहा ॥ ढठीआ कंम न आवन्ही विचहु सखणीआहा ॥२॥ बगा बगे कपड़े तीरथ मंझ वसंन्ह ॥ घुट घुट जीआ खावणे बगे ना कहीअन्ह ॥३॥ सिमल रुख सरीर मै मैजन देख भुलंन्ह ॥ से फल कंम न आवन्ही ते गुण मै तन हंन्ह ॥४॥ अंधुलै भार उठाया डूगर वाट बहुत ॥ अखी लोड़ी ना लहा हउ चड़ लंघा कित ॥५॥ चाकरीया चंगिआईया अवर सियाणप कित ॥ नानक नाम समाल तूं बधा छुटहि जित ॥६॥१॥३॥

Meaning in Hindi

सूही महला १ घरु ६ ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

कांस्य की धातु बड़ी उज्ज्वल व चमकीली होती है लेकिन घिसाने से इसकी काली स्याही कालिख नजर आ जाती है। यदि सौ बार भी इसे धोया जाए तो भी इसकी जूठन दूर नहीं होती ॥ १॥

सज्जन वही है, जो मेरे साथ रहे (अर्थात् सुख-दुख में साथ निभाए) और यहाँ (जगत्) से चलते समय मेरे साथ जाए। जहाँ कर्मो का लेखा माँगा जाता है, वहाँ मेरे साथ खड़ा दिखाई दे अर्थात् मददगार बन जाए॥ १॥ रहाउ॥

घर, मन्दिर एवं चारों तरफ से चित्रकारी किए हुए महल हों पर ये भीतर से खोखले होते हैं और खंडहर हो जाने पर ये किसी काम नहीं आते ॥ २ ॥

सफेद पंखों वाले बगुले (सफेदपोश) तीर्थ स्थानों पर रहते हैं। लेकिन वे जीवों को गले रो घोट-घोट कर खा जाते हैं इसलिए वे सफेद अर्थात् अच्छे नहीं कहे जा सकते ॥ ३॥

मेरा शरीर सेमल के पेड़ जैसा है। जैसे सेमल के फलों को देखकर पक्षी धोखा खा जाते हैं, वैसे ही मुझे देखकर आदमी भूल कर जाते हैं।जैसे सेमल के फल तोतों के काम नहीं आते, वैसे लक्षण (गुण) मेरे तन में हैं।॥ ४॥

मुझ अन्धे ने पापों का भार अपने सिर पर उठाया हुआ है और यह जीवन रूपी पहाड़ी मार्ग बहुत कठिन है। मैं अपनी अन्धी आँखों से मार्ग ढूंढना चाहता हूँ पर मुझे मार्ग मिलता नहीं। मैं पहाड़ पर चढ़कर कैसे पार हो सकता हूँ॥ ५ ॥

परमात्मा के नाम के सिवा अन्य चाकरियों, भलाइयाँ एवं चतुराइयाँ किस काम की हैं ? हे नानक ! तू परमात्मा के नाम का सिमरन कर, जिससे तू बन्धनों से छूट जाएगा॥ ६॥ १॥ ३॥

Relevant Entries

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Today's Hukamnama

Recent Hukamnamas

Recent Downloads