Gur Sagar Ratni Bharpoore

Gur Sagar Ratni Bharpure

Gur Sagar Ratni Bharpoore, Amrit Sant Chugah Nahi Doore; Bani Sri Guru Nanak Dev Ji, documented in SGGS Ji on Ang 685 in Raga Dhanasari.

Hukamnama Gur Sagar Ratni Bharpoore
Place Darbar Sri Harmandir Sahib Ji, Amritsar
Ang 685
Creator Guru Nanak Dev Ji
Raag Dhanasari
Date CE March 1, 2023
Date Nanakshahi 17 Phagun, 554
Format JPEG, PDF, Text
Translations English, Hindi
Transliterations Punjabi

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ

Hukamnama, Sri Darbar Sahib, Amritsar
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਹੀ ਦੂਰੇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸੁ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਕਿਆ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਇ ॥ ਕੀਚੜਿ ਡੂਬੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਖਿ ਰਖਿ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਹਰਿ ਰਸ ਚਾਖੇ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ॥੨॥ ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ॥ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸੁ ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰੁ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰੁ ॥੩॥ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ॥ ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਕੈਸੇ ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥ ਆਨੰਦ ਮੂਲੁ ਅਨਾਥ ਅਧਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਹਜਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਣਹਾਰੇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲੇ ਪਗੁ ਧਾਰੇ ॥੫॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਏ ॥ ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੈ ॥ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਰੋਵੈ ॥੬॥ ਕਹਤਉ ਪੜਤਉ ਸੁਣਤਉ ਏਕ ॥ ਧੀਰਜ ਧਰਮੁ ਧਰਣੀਧਰ ਟੇਕ ॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਏ ॥ ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਏ ॥੭॥ ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਸੂਰਤਿ ਮੂਰਤਿ ਆਦਿ ਅਨੂਪੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਚੁ ਸਰੂਪੁ ॥੮॥੧॥

English Translation

Dhanasari Mahala – Pehla Ghar- Dooja Astpadian Ik Onkar Satgur Parasad ( Gur Sagar Ratni Bharpoore )

“By the Grace of the Lord-sublime, Truth personified & attainable through the Guru’s guidance.” The Guru is full of the jewels of virtues and good values like the ocean and the swans like holy saints are partaking of the nectar of True Name, by inculcating virtues and leaving aside vicious thoughts or sinful actions. They are never far removed from the Guru, the fountainhead of all virtues. They have won the love and acceptance of the Lord by partaking in the love and devotion (in the form of True Name) of the Lord. Thus the Sikhs (disciples) attain the Lord, the Master of our lives, by joining the company of holy saints like the swans. (1)

What could the poor self-minded (faithless) person do, engaged in worldly falsehood, like the crane, as he is bathing in the pond of bad company and gets stuck up in the mud of his vicious and sinful actions? His filth of egoism does not leave him, as he suffers, engrossed in the vices of sexual desires and anger. (Pause -1)

However, thoughtful persons protect themselves against the onslaughts of vices and sinful actions and function accordingly and keep themselves safe from treading on the smaller beings. Thus such Guru-minded persons have developed a love for the Lord-Sublime by getting rid of their dual-mindedness and getting immersed in His devotion. Such Guru-minded persons, attain the invaluable stage of salvation by imbibing the love of the Lord and partaking in the nectar of the Lord’s True Name. Such persons have been saved by the True Guru and have been protected from going through the cycle of births and deaths. (2)

True Sikh to True Guru

The Sikhs, who behave like the swan, never forsake the worship of the Lord by reciting True Name in the company of the holy saints and attain union with the Lord, enjoying peace and tran9.uillity of mind in the state of equipoise. The swans (Guru’s Sikhs) reside in the nectar tank of holy saints while in their hearts they have inculcated the love of the holy saints in the ocean of the Guru’s Word. Such Guru’s Sikhs always sing the praises of the limitless Lord through the Guru’s Word and follow the Guru’s teachings. (3)

Thus few fortunate Sikhs find solace in a secluded place like the Yogis, where they do not find any distinction between man and woman as all are perceived by them as the personification and image of the Lord-Sublime only, as such no one could ever attempt to describe their position or status. In fact, such persons get merged with the transcendent light of the Lord, who is all-pervasive and pervading equally in all three worlds. All the gods, men, and great souls have taken refuge at the lotus-feet of the Lord. (4)

The True Master is the support and mainstay of the whole universe and its bliss and is the fountain-head of all joy and bliss in the world, from whom all the worldly pleasures and bliss springs and prevails all over the world, without any parallel or any other Master controlling Him. The Guru-minded persons become thoughtful meditating on Him through His worship and getting rid of all their fear-complex through the love of holy saints. They attain unison with the Lord by ridding themselves of their egoism through the company of holy saints, following their path. (5)

Self-willed vs Guru-minded

The self-willed persons, however, get pestered by the Yama (god of death) notwithstanding all their efforts, as all human beings are given a fixed date (and time) of their death, pre-destined for them. The faithless persons, however, waste this invaluable human life due to their dual-mindedness, and wander through the cycle of births and deaths, thus suffering from afflictions, as they have not gained self-realization through the Guru’s guidance. (6)

The Guru-minded persons have realized the fact that it is the Lord alone who speaks, reads, or listens to anything as the Guru-minded persons have sought refuge at the lotus-feet of the Lord by entertaining patience and religious duty in their hearts. Moreover, they have grasped the virtues of celibacy, truthfulness, and discipline in their (mind) hearts and the mind believes in the Lord in the fourth state of equipoise. (7)

The persons, who have been purified by attaining the True Lord, are not affected by the filth of sins. They have cast away their whims, vicious actions, or fear complex through the Guru’s guidance. The Lord, who is so charming and beautiful, is the fountainhead of everything and spreads His charm all around. O, Nanak! I would seek the boon of True Name from the Lord- sublime so that I could merge with such a wonderful Lord, an embodiment of Truth. (8-1)

Download Hukamnama PDF

Download PDF

Hukamnama Meaning in Hindi

( Gur Sagar Ratni Bharpoore )

धनासरी महला १ घर २ असटपदीआ

ईश्वर एक है, जिसे सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता है।
गुरु नाम रूपी रत्नों से भरा हुआ सागर है।
संत रूपी हंस इस में से अमृत रूपी रत्न चुगते हैं और वे गुरु रूपी सागर से दूर नहीं होते। संत रूपी हंस हरि रस रूपी चोगा चुगते हैं और वे प्रभु को अच्छे लगते हैं।
हंस रूपी संत, सागर रूपी गुरु में से अपने प्राणपति परमेश्वर को पा लेते हैं।॥१॥

बेचारा बगुला (पाखण्डी) छोटे तालाब में क्यों स्नान करता है ?
वह तो छोटे तालाब के कीचड़ में ही डूबता है परन्तु उसकी (विकारों की) मैल दूर नहीं होती॥१॥ रहाउ ॥

विचारवान पुरुष बड़े ध्यानपूर्वक अपने पैर धरती पर रखते हैं और वे दुविधा को छोड़कर निरंकार के उपासक बन जाते है।
वे मुक्ति पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं और हरि रस चखते रहते हैं। गुरु ने उन्हें भवसागर में डूबने से बचा लिया है और उनके जन्म-मरण के चक्र मिट गए हैं।॥२॥

हंस रूपी संत

हंस रूपी संत, सागर रूपी गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाता और वह प्रेम-भक्ति करके सहज अवस्था में ही लीन रहता है।
वह सागर रूपी गुरु में और सागर रूपी गुरु, हंस रूपी संत में मिलकर एक रूप हो जाते हैं।
यह एक अकथनीय कथा है कि संत गुरु की वाणी द्वारा प्रभु के दरबार में आदर-सत्कार प्राप्त करता है॥ ३॥

शून्य मण्डल में एक योगी अर्थात् प्रभु विराजमान है।
वह न तो स्त्री है और न ही वह पुरुष है।कोई कैसे कहे कि वह कैसा है ?
धरती, आकाश एवं पाताल-इन तीनों भवनों के जीव उस ज्योति में ध्यान लगाकर रखते हैं।
देवते, मनुष्य एवं नाथ परम-सत्य परमेश्वर की शरण में रहते हैं।॥ ४ ॥

परमेश्वर आनंद का स्रोत है, अनाथों का सहारा है और गुरुमुख जन सहज अवस्था में उसकी भक्ति एवं सिमरन करते रहते हैं।
हे भय का नाश करने वाले प्रभु ! तू भक्तवत्सल है, तेरे चरण को अपने ह्रदय में बसा कर एवं अपने अहंत्व को मारकर ही तेरे भक्तजन तुझे मिले हैं।॥ ५॥

एक परमेश्वर – आत्म स्वरूप

मनुष्य अनेक यत्न करता है परन्तु मृत्यु उसे बहुत दुःख देती है।
सभी जीव अपने माथे पर मृत्यु का लेख लिखवा कर पृथ्वी में आए हैं परन्तु वे दुविधा में फँस कर अपना दुर्लभ जन्म व्यर्थ ही गंवा देते हैं।
वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानते और भ्रम में पड़कर रोते रहते हैं।॥ ६॥

जो मनुष्य एक परमेश्वर की गुणों वाली वाणी का बखान करता रहता है, वाणी को पढ़ता और सुनता रहता है.
पृथ्वी को धारण करने वाला परमेश्वर उसे धर्म, धैर्य एवं अपना सहारा देता है।
जब मनुष्य के हृदय में ब्रह्मचार्य, सत्य एवं संयम समा जाते है तब मनुष्य का मन तुरीयावस्था में प्रसन्न हो जाता है ॥ ७॥

सत्यवादी पुरुष के निर्मल मन को विकारों की मैल नहीं लगती और गुरु के शब्द द्वारा उसका भ्रम एवं मृत्यु का भय दूर हो जाता है।
आदिपुरुष की सूरत एवं मूर्त अत्यंत सुन्दर है।
नानक तो उस तत्यस्वरूप प्रभु के दर्शनों की ही कामना करता है ॥८॥१॥

Relevant Entries

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Today's Hukamnama

Recent Hukamnamas

Recent Downloads